Projekčno-inžinierske pracovisko pre navrhovanie elektromechanických pohonných systémov a aplikácií aktuátorov a pohonných modulov

Pracovisko: Katedra elektrotechniky a mechatroniky, FEI TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Projekčno-inžinierske pracovisko na návrh elektromechanických pohonných systémov a aplikácií aktuátorov a pohonných modulov

Kontakt: doc. Ing. František Ďurovský, PhD., frantisek.durovsky@tuke.sk

Pozadie: AVV a transfer poznatkov do praxe v oblasti riadenia elektro-mechanických systémov, hlavne v oblasti riadenia elektrických pohonov, aktuátorov a inteligentných pohonných modulov pre robotiku a elektromobilitu.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu: (1) Zriadenie a trvalo udržateľná činnosť Projekčno-inžinierskeho pracoviska. Pracovisko bude poskytovať služby a podporu pri návrhu elektromechanických pohonných modulov pre oblasť servopohonov, robotiky a elektromobility, vykonávať testovanie aktuátorov, overovanie nových riadiacich algoritmov pre ich riadenie a zabezpečovať školenie a tréning pracovníkov v oblasti nasadzovania a prevádzky moderných servopohonov. Spolupráca s pracoviskami PP1 (vývoj neštandardných elektronických komponentov) a PP3 (testovanie EMC).

(2) Vytvorenie spoločného výskumného laboratória TUKE s firmou Spinea , s.r.o. Prešov.

Výstupy: (1) Zriadenie a udržateľná činnosť „Projekčno-inžinierskeho pracoviska na návrh elektromechanických pohonných systémov a aplikácií aktuátorov a pohonných modulov“ a „Výskumného a testovacieho laboratória pre presné servopohony a aktuátory“. (2) Produktový výstup: inteligentný menič pre malé aktuátory.

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax: (1) na priemyselnú a spoločenskú prax: aplikovaný výskum a podpora podnikom v uvedenej oblasti s cieľom výroby produktov s vysokou pridanou hodnotou, (2) na rozvoj podnikania: založenie spoločného výskumného pracoviska s firmami Spinea, s.r.o. Prešov a ZTS VVÚ Košice, a.s.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce prístrojové vybavenie: Infraštruktúra laboratórií: Lab. výkonovej elektroniky, Lab. automobilovej elektrotechniky a Testovacieho laboratória pre presné aktuátory.

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM:  Meracia ústredňa NI PXI, Valcová skúšobňa výkonu vozidiel MAHA, softvér pre FEM a simuláciu el.-mech.syst.

Dosiahnuté výsledky riešenia:
  1. Výskumné a testovacie laboratórium pre presné servopohony a aktuátory.
  2. Prototyp inteligentného meniča pre malé aktuátory.
  3. Vyvolané projekty:
  • Modulárny výkonový menič  pre kompaktné aktuátory s presnými prevodovkami. Projekt  APVV-15-0750. ZR: doc.Ďurovský, F. (2016-2020).
  • Modulárny vývojový systém pre riadenie elektrární založený na DCS. Projekt APVV-16-0206. ZR: prof. Fedor , P. (2017-2020).
  • Inteligentný pohon s 5-fázovým asynchrónnym motorom. Projekt APVV -16-0270. ZR: prof. Záskalický, P. (2017-2021)
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe:
  • Vyvolané projekty sú riešené so zohľadnením požiadaviek praxe.
  • Publikovanie výsledkov výskumu v odborných časopisoch.