Inžinierske a certifikačné pracovisko pre mobilizáciu a tvorbu inovácii v oblasti elektrotechniky a elektroniky

Pracoviská: Katedra elektroenergetiky, Katedra technológií v elektronike, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií, Katedra teoretickej elektrotechniky a priemyselnej elektrotechniky, Katedra fyziky, FEI TUKE

Identifikácia  pilotného projektu: Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky“

Kontakt: prof. Ing. Roman Cimbala, PhD., roman.cimbala@tuke.sk

Pozadie: Výstupné riešenia boli zamerané na oblasti elektrotechniky a elektroniky s orientáciou na výskum v oblasti progresívnych materiálov a technológií so zameraním na elektrotechnické a elektronické systémy a štruktúry.
Poslanie PP: Ciele pilotného projektu:  Cieľom bolo využitie exitujúceho potenciálu na profesionálne hodnotenie kvality priemyselne aplikovaných materiálov, technológií, postupov a výrobkov v elektrotechnike a elektronike a na tvorbu nových postupov vyhodnocovania kvality a spoľahlivosti týchto štruktúr a systémov s využitím moderných diagnostických a profylaktických metód pre dosiahnutie inovácií. Realizáciou tejto časti aktivity došlo k podpore zvyšovania miery spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou prostredníctvom prenosu poznatkov a technológií.

Výstupy:

  • Zriadenie a udržateľná činnosť „Inžinierskeho  a certifikačného pracoviska
  • Inovácia vyhodnocovacích metodík pre posúdenie kvality materiálov
  • Testovanie novovyvinutých funkčných vzorov (Produktové výstupy)
  • Zriadenie kontaktného bodu s priemyslom
  • Diseminácia získaných výsledkov na špecializovaných podujatiach a publikáciami v odbornej a vedeckej literatúre
  • Vyvolané projekty APVV a VEGA

Očakávané dopady výstupov riešenia pre prax:

S vybranými poznatkami boli oboznámení vývojoví a obchodní pracovníci priemyselných partnerov združených v zriadenom kontaktnom bode. Vybudovaná infraštruktúra a personálne zázemie umožňuje riešenie zložitejších požiadaviek priemyselnej praxe zákazníkov, čo zvýši konkurencieschopnosť partnerov.

Technické (prístrojové) vybavenie: Existujúce (pôvodné)  prístrojové vybavenie: Anechoická komora s príslušným prístrojovým vybavením pre meranie dielektrických parametrov izolačných materiálov do frekvencie 20 MHz.

Prístrojové vybavenie získané z projektu UVP TECHNICOM: Prístroje pre meranie vlastností progresívnych magnetických materiálov , teplotné závislosti v rozšírenom frekvenčnom rozsahu, pre analýzu materiálov v časovej oblasti a pásme do 3GHz, prístroj pre meranie permitivity a komplexnej impedancie. Potrebné programové vybavenie.

Dosiahnuté výsledky riešenia:
  • Zriadené „Inžinierskeho  a certifikačného pracoviska pre mobilizáciu a tvorbu inovácií v oblasti elektrotechniky a elektroniky“ .
  • Zariadenie pre spájkovanie v nasýtených parách vriacej kvapaliny.
  • Prístroj na meranie povrchovej vodivosti vysokonapäťových izolačných systémov.
Spôsob transferu výstupov riešenia do praxe: Zriadený kontaktný bod pre transfer technológií a vzájomnej prospešnej spolupráce medzi akademickým sektorom, SAV, priemyselnými podnikmi, organizáciami štátnej a verejnej správy v predmetnej oblasti výskumu a vývoja.