Patentový fond NCTT SR

Patentový fond Národného centra transferu technológií SR, združenia založeného v roku 2015 za účelom podpory ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie, ponúka možnosť úhrady poplatkov práv priemyselného vlastníctva a udržiavacích poplatkov pre technológie (výsledok výskumnej a inovačnej činnosti) Technickej univerzity v Košiciach.

Nové technológie uchádzajúce sa o podporu musia spĺňať nasledovné podmienky:

  • Technológia musí byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve TUKE a všetky pôvodcovské nároky a majetkové práva musia byť vysporiadané.
  • K technológii musí byť vypracovaná rešerš na stav techniky.
  • K technológii musí byť identifikovaná a popísaná konkurenčná výhoda technológie v porovnaní s inými známymi alebo porovnateľnými technológiami.
  • Štádium vývoja – technológia sa musí nachádzať minimálne v stupni 5 vývoja podľa stupnice TRL (Technology Readiness Levels – stupeň pripravenosti technológie, viď príloha). V opodstatnených prípadoch (najmä: jednoduchosť dosiahnutia vyššieho štádia vývoja, oprávnený predpoklad realizácie potrebného vývoja pôvodcami, záujem o technológiu z komerčnej sféry, očividná atraktívnosť technológie pre trh a pod.), môže byť technológii priznaná aj podpora v nižšom štádiu vývoja.

Technológie, ktoré sú už v procese transferu technológií, musia spĺňať:

  • Všetky podmienky uvedené vyššie alebo musia mať preukázateľného záujemcu o ich komercializáciu s demonštrovaným záujmom o technológiu.
  • K technológii musí byť realizovaný transparentný a systematický proces, ktorým sa technológia komercializuje, alebo musí byť o komercializáciu požiadané NCTT SR.
  • Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s podaním medzinárodnej prihlášky podľa PCT alebo iných prihlášok podaných s cieľom rozšíriť priemyselnoprávnu ochranu, v prípade že bola k technológii predtým podaná prioritná (napr. národná) prihláška, môže byť poskytnutá iba v prípade, že v období nasledujúcom po podaní prioritnej prihlášky prebiehala systematická snaha o komercializáciu, z ktorej vyplynula reálna možnosť uplatnenia technológie na trhu.
  • Podpora v podobe úhrady nákladov spojených s prechodom do národných fáz z PCT prihlášky alebo obdobným úkonom a podpora v podobe hradenia udržiavacích poplatkov k priemyselnému vlastníctvu môže byť uhradená iba v prípade, že existuje preukázateľný záujemca o technológiu s demonštrovaným záujmom o technológiu.

Viac informácií nájdete na adrese NCTT SR, alebo kontaktujte Útvar ochrany duševného vlastníctva.