Ochrana duševného vlastníctva

Útvar ochrany duševného vlastníctva svojou činnosťou pomáha identifikovať, ochrániť a propagovať duševné vlastníctvo Technickej univerzity v Košiciach.

Poskytuje  odborné  a právne   služby   v oblasti  ochrany a komercializácie duševného vlastníctva a zabezpečuje komplexnú podporu riadenia a správy práv priemyselného vlastníctva Technickej univerzity v Košiciach.

Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje:

  • poradenskú a konzultačnú činnosť v oblasti autorských práv, práv súvisiacich s autorským právom a práv priemyselného vlastníctva
  • právnu podporu pri príprave zmlúv súvisiacich s autorským právom a právom priemyselného vlastníctva
  • zastupovanie v správnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva SR a zahraničnými úradmi pre duševné vlastníctvo (podávanie žiadostí o udelenie patentu, žiadostí o zápis úžitkového vzoru, dizajnu, ochrannej známky a akékoľvek úkony týkajúce sa práv priemyselného vlastníctva zapísaných v registri ÚPV SR a iných zahraničných úradov)
  • vedenie centrálneho registra práv priemyselného vlastníctva (patenty, dodatkové ochranné osvedčenia, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a ďalšie)
  • spracovanie, revíziu a garantovanie vnútorných predpisov Technickej univerzity v Košiciach súvisiacich s právom duševného vlastníctva

 

Kontakt:
peter.cizmar@tuke.sk
+421 55 602 2250
www.uvptechnicom.sk