Interné predpisy v oblasti ODV

Technická univerzita v Košiciach má prijatý poriadok, ktorý určuje pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva, ako aj stanovenie práv, povinností a zodpovedností súvisiacich so vznikom, oznámením, evidenciou, ochranou a využívaním práv k predmetom duševného vlastníctva.

Poriadok a súvisiacu dokumentáciu nájdete tu, alebo priamo kontaktujte Útvar ochrany duševného vlastníctva.