Ako ochrániť výsledok výskumu

Pokiaľ ste ako zamestnanec TUKE na základe plnenia pracovných úloh alebo na základe osobitnej zmluvy (napr. NFP, APVV, KEGA, VEGA, zmluva o spolupráci s partnerskou organizáciou) vytvorili predmet priemyselného vlastníctva, oznámte to Útvaru ochrany duševného vlastníctva alebo príslušnému útvary vedy a výskumu fakulty. Formulár oznámenia nájdete tu, alebo priamo kontaktujte Útvar ODV.

Dôležité upozornenia:

Uchovávajte si všetky záznamy vedúce k vynálezu, a to v papierovej forme alebo v zabezpečenej elektronickej databáze. Tieto záznamy by mali byť datované, a ak je to možné, podpísané pôvodcom.

Pred podaním prihlášky na Úrad priemyselného vlastníctva SR či iný patentový úrad informácie o predmete priemyselného vlastníctva nezverejňujte. Zverejnením informácií sa rozumie publikovanie (napr. formou článkov, záverečných prác a pod.), vystúpenie na konferencii alebo akékoľvek šírenie informácií o predmete priemyselného vlastníctva, ktoré je prístupné verejnosti.