INFRA 4: Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT / ITMS: 26250120054

Názov projektu:Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou
ITMS:26250120054
Zdroj financovania:Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2011/5.1/04-SORO
Celkové výdavky: 3,788,442.14 €
Trvanie projektu:11/2012-04/2015
Projektový manažér:Ing. Marcel Behún, PhD.