INFRA 2: Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT / ITMS: 26250120022

Názov projektu:Zvýšenie kvality vzdelávania na Technickej univerzite v Košiciach prostredníctvom budovania infraštruktúry a modernizácie IKT
ITMS:26250120022
Zdroj financovania:Operačný program „Výskum a vývoj“
Prioritná os 5. Infraštruktúra vysokých škôl
Opatrenie 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu.
Výzva OPVaV-2008/5.1/02-SORO
Celkové výdavky: 5,843,265.74 €
Trvanie projektu:09/2009-08/2011
Projektový manažér:prof. Ing. Pavel Raschman, CSc.