Zrealizované


Horizon 2020

OP VaI sa rozhodnutím Európskej komisie s účinnosťou odo dňa 13.12.2019 zlučuje s operačným programom Integrovaná infraštruktúra (OPII)

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

H2020 projekty:

Dopytovo-orientované projekty:

7. rámcový program:

Facebook