StF – Centrum pre dômyselnú fasádu budúcnosti (CEF)

CEF – experimentálne pracovisko StF

Centrum pre dômyselnú fasádu budúcnosti (CEF)

(Center for a Clever the Facade of the Future)

Pracovisko CEF (miestnosť č. 306) sa venuje výskumu inteligentných a perspektívnych fasádnych systémov budov. Je zriadené v multifunkčnej budove UVP TECHNICOM, ktorá ako prvá v Košiciach a v širšom regióne východného a stredného Slovenska má navrhnutý a zrealizovaný obalový plášť s dvojitou transparentnou, energeticky, kyberneticky, klíma fasádou.

Exaktne sa na budove vyskytujú dva varianty fasády: štandardný, s celoročne otvoreným okruhom medzi priestoru na celej juhozápadne orientovanej fasáde a experimentálny, na časti juhovýchodne orientovanej fasáde. Pracovisko je vybavené systémom ovládania práve tejto experimentálnej fasády, a to v dvoch základných oblastiach:

  • Nastavením rôznych režimov prúdenia vzduchu v medzi priestore, nie len čo sa týka objemu prúdenia vzduchu, ale aj smeru prúdenia, počtu využívaných medzi priestorov a ich možných kombinácií, vďaka nastaveniu vstupných a výstupných klapiek v jednotlivých segmentoch medzi priestoru.
  • Nastavením stupňa, režimu a systému tienenia slnečného žiarenia v medzipriestore, prípadne ich kombináciami, za pomoci dvoch nezávislých systémov tienenia jednak pri exteriérovej, tak aj pri interiérovej zóne medzipriestoru.

Vyššie uvedený systém riadenia má vplyv na parametre vnútornej klímy. V miestnosti pracoviska sú tieto parametre, či už: tepelnotechnické, akustické, svetlotechnické a heliotechnické, monitorované jednotlivými snímačmi, samozrejme v synchrónnej súčinnosti s aktuálnymi poveternostnými parametrami vonkajšej klímy.

Cieľom je experimentálne overiť jednotlivé alternatívy správania sa počas exploatácie a posunúť vedeckú a odbornú úroveň poznania v tejto oblasti.

Vybavenie: Pracovisko je vybavené súborom meracích a spracúvajúcich zariadení v týchto skupinách:

  • meranie meteorologických veličín exteriérového prostredia;
  • meranie pocitových veličín interiérového prostredia;
  • meranie veličín prúdenia vzduchu v medzipriestore fasády;
  • meranie tepelnotechnických veličín vo fasáde;
  • meranie tepelno – optických veličín transparentných konštrukcií;
  • zariadenie na zber a spracovanie vyššie uvedených meraných veličín.

Kontakt:  Doc. Miloslav BAGOŇA, PhD., miloslav.bagona@tuke.sk

               Doc. Martin LOPUŠNIAK, PhD., martin.lopusniak@tuke.sk

   Katedra architektúry a konštrukcií budov, Ústav pozemného staviteľstva, SvF TUKE