Útvar riadenia a prevádzky

Kontakt

Oddelenie hospodárskej správy

Ing. Jana Neupauerová
tel.: +421 55 602 2037
e-mail: jana.neupauerova@uvptechnicom.sk

Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory

Ing. Marián Gömöry
tel.: +421 55 602 3634
e-mail: marian.gomory@uvptechnicom.sk

Ing. Marcel Cipka
tel.: +421 55 602 3635
e-mail: marcel.cipka@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar riadenia a prevádzky sa člení na dve oddelenia:

a) Oddelenie hospodárskej správy

b) Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory

 

2. Oddelenie hospodárskej správy zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) spracovanie, sledovanie a hodnotenie krátkodobých a dlhodobých finančných plánov UVP TECHNICOM,

b) administratívu spojenú so zabezpečením prevádzky UVP TECHNICOM (evidencia, distribúcia správ a hlásení, kolobeh dokladov, komunikácia spojená s prevádzkou, väzba na Sekretariát riaditeľa),

c) vedenie evidencie majetku UVP TECHNICOM, jeho obstarávanie, presuny a vyraďovanie, koordináciu, vybavovanie a evidenciu požiadaviek z pracovísk TUKE v oblasti aktivít UVP TECHNICOM, vedie evidenciu spotrebného materiálu,

d) internú fakturáciu na pracoviská TUKE v oblastiach súvisiacich s činnosťou UVP TECHNICOM,

e) vystavovanie objednávok, spracovanie faktúr, sledovanie čerpania finančných prostriedkov, činnosti spojené s výberom zmluvného partnera pri obstarávaní tovarov, prác a služieb pre UVP TECHNICOM podľa príslušných právnych predpisov a vnútorných predpisov TUKE,

f) koordinuje činnosti s inými útvarmi UVP TECHNICOM a s prepojením na odborné útvary rektorátu TUKE zabezpečuje a kontroluje práce na úseku rozpočtovania a financovania, zabezpečuje prípravu podkladov do rozborov a správ.

 

3. Oddelenie riadenia a prevádzky infraštruktúry a IKT podpory zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) vykonáva koncepčnú činnosť pri tvorbe materiálov týkajúcich sa organizácie prevádzky a riadenia činnosti zabezpečujúcich operatívnu udržateľnosť prevádzky UVP TECHNICOM,

b) zabezpečuje správu, technickú, technologickú a energetickú prevádzku majetku UVP TECHNICOM a jeho údržbu,

c) zabezpečuje riadnu prevádzku a potrebnú vybavenosť priestorov UVP TECHNICOM, sleduje a hodnotí ich využívanie,

d) podporuje priestorové, prevádzkové a technologické zabezpečenie krátkodobých a dlhodobých projektových aktivít realizovaných v rámci ekosystému UVP TECHNICOM, napr. spoločné pracoviská s verejnými a komerčnými organizáciám a pod.; zabezpečuje podporu organizačných útvarov, resp. jednotiek a centier, ktoré sú pracoviskami UVP TECHNICOM v súlade s jeho organizačnou a riadiacou štruktúrou.