Útvar projektových aktivít

Kontakt

PhDr. Branislav Bonk
tel.: +421 55 602 2128
e-mail: branislav.bonk@uvptechnicom.sk

Ing. Michal Tomaško
tel.: +421 55 602 2181
e-mail: michal.tomasko@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar projektových aktivít zabezpečuje riadenie a koordináciu projektových zákaziek. Projektovými zákazkami (ďalej len „PZ“) sa rozumejú projekty v oblastiach aplikovaného výskumu a vývoja, inovačných aktivít a aktivít spojených s transferom technológii a poznatkov, vrátane relevantných vzdelávacích a výcvikových projektov a projektov poskytovania poradenských, resp. expertných služieb.

 

2. Útvar projektových aktivít zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) poradenské služby v oblasti projektového manažmentu projektov pripravovaných v rámci domácich a zahraničných výskumných a vývojových programov,

b) poradenské služby v oblasti zamerania, prístupov, organizácie a projektového manažmentu pre potenciálne PZ ,

c) podpora a konzultácie pri zabezpečovaní transferu výsledkov generovaných výskumom na TUKE, na partnerských univerzitách, vedeckých a výskumných inštitúciách resp. inštitúciách podporujúcich vlastný výskum.

 

3. Útvar projektových aktivít v oblasti prípravy a riešenia prijatých PZ zabezpečuje tieto činnosti:

a) podporu pre riadenie, monitorovanie, spracovanie a inžiniering prijatých PZ, v spolupráci s odpovedajúcimi pracoviskami UVP TECHNICOM,

b) podporu publicity, diseminačných a exploatačných aktivít prijatých projektov,

c) administráciu spracovania výkazov činnosti práce, dochádzky, čerpania rozpočtu a ďalšie relevantné administratívne činnosti, zabezpečované v rozsahu podmienok deklarovaných prijatou PZ,

d) vzdelávanie a výcvik v oblastiach manažmentu a technologickej podpory pre aplikovaný výskum a vývoj, inovácie a transfer technológií,

e) podporu aktivít zameraných na formovanie partnerstiev a relevantnej spolupráce, najmä formou sprostredkovania stretnutí odborných a brokerských inovačných aktivít predstaviteľov akademickej a priemyselnej sféry a relevantných centier výskumu.