Útvar ochrany duševného vlastníctva

Kontakt

JUDr. Peter Čižmár, PhD.
tel.: +421 55 602 2250
e-mail: peter.cizmar@uvptechnicom.sk

O útvare

1. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje komplexnú podporu riadenia a správy práv duševného vlastníctva pre celú TUKE v rozsahu stanovenom vo vnútornom predpise/poriadku, ktorý určuje postup a pravidlá pri tvorbe, ochrane a využívaní duševného vlastníctva.

2. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje odborné a právne služby na úseku ochrany a komercializácie duševného vlastníctva pre celú TUKE, poskytuje základné informácie a vykonáva administratívne činnosti pri vypracovaní žiadosti o zápis predmetu priemyselnej ochrany do registra vedeného Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, vedie register zapísaných predmetov priemyselnej ochrany a register žiadostí o zápis za TUKE.

3. Útvar ochrany duševného vlastníctva zabezpečuje najmä tieto činnosti:

a) poradenstvo v oblasti ochrany autorských práv pre študentov a zamestnancov TUKE,

b) poradenstvo v oblasti priemyselno-právnej ochrany pre študentov a zamestnancov TUKE,

c) služby v oblasti ochrany autorských práv (zmluvy o vytvorení diela, licenčné zmluvy),

d) služby v oblasti priemyselno-právnej ochrany (podávanie prihlášok, zastupovanie v správnom konaní pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, tvorba zmlúv),

e) vedenie centrálneho registra predmetov priemyselno-právnej ochrany (patenty, úžitkové vzory, dizajny, ochranné známky a ďalšie),

f) zabezpečovanie vzdelávanie pre študentov a zamestnancov TUKE v oblasti ochrany autorských práv a priemyselno-právnej ochrany,

g) organizovanie a aktívna účasť na informačných a pracovných seminároch, workshopoch spojených s obsahovým zameraním služby poskytované UVP TECHNICOM,

h) legislatívne služby v oblasti duševného vlastníctva,

i) spracovanie, revízia a garantovanie vnútorných predpisov TUKE súvisiacich s ochranou duševného vlastníctva na TUKE.