Útvar akcelerácie podnikania

Kontakt

Startup centrum TUKE

Ing. Ľubica Biňas
tel.: +421 55 602 3171
e-mail: lubica.binas@uvptechnicom.sk

Inkubátor TUKE

Mgr. Luboš Kolesár
tel.: +421 55 602 3619
e-mail: lubos.kolesar@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Útvar akcelerácie podnikania prostredníctvom činností Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE poskytuje študentom, zamestnancom TUKE a tretím osobám pred-inkubačné a inkubačné služby a poradenstvo v oblasti inovácií, inovačného podnikania a transferu technológií.

 

2. Cieľom činností Startup centra TUKE je poskytovanie služieb, expertnej a mentorskej podpory a sprostredkovanie laboratórií a pracovísk TUKE pre účastníkov Startup centra TUKE pri realizácii ich projektových zámerov.

 

3. Činnosť Inkubátora TUKE je zameraná na podporu vzniku a rozvoja malých a stredných podnikov, ktoré využívajú výsledky výskumu, vývoja a duševnej tvorivej činnosti pre svoje inovatívne produkty, tovary a služby alebo samy vykonávajú výskum a vývoj. Podpora je malým a stredným podnikom poskytovaná spravidla do troch rokov od získania ich oprávnenia podnikať.

 

4. Útvar akcelerácie podnikania prostredníctvom Startup centra TUKE a Inkubátora TUKE podporuje inovatívne projekty odborným poradenstvom a výskumnou infraštruktúrou. Postup pre vstup do Inkubátora TUKE a Startup centra TUKE je uvedený v Prílohe č. 1 tohto organizačného poriadku „Pravidlá na uzatváranie zmlúv pre vstup a činnosť v Startup centre TUKE a Inkubátore TUKE“.