Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva

Kontakt

doc. RNDr. Anton Lavrin, CSc.
tel.: +421 55 602 2255
mobil: +421 903 033 012
e-mail: anton.lavrin@uvptechnicom.sk

Ing. Dávid Cymbalák, PhD.
tel.: +421 55 602 2115
e-mail: david.cymbalak@uvptechnicom.sk

Ing. Ondrej Kainz, PhD.
tel.: +421 55 602 7017
e-mail: ondrej.kainz@uvptechnicom.sk

 

O útvare

1. Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (ďalej len „UCITT“) je výkonným útvarom UVP TECHNICOM koordinujúcim činnosti jednotlivých útvarov UVP TECHNICOM a poskytujúcim podporné služby nielen pre útvary UVP TECHNICOM, ale aj pre ostatné organizačné jednotky TUKE.

2. Poslaním UCITT je organizačná, koordinačná, informačná a manažérska činnosť zameraná na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, podporu inovácií, transferu technológií a ochranu duševného vlastníctva na TUKE. Svojou činnosťou UCITT podporuje efektívnu spoluprácu s domácou a zahraničnou spoločenskou a hospodárskou praxou v oblastiach výskumu a vývoja zodpovedajúcich odbornému a technickému zameraniu TUKE.

3. UCITT zabezpečuje pre organizačné útvary UVP TECHNICOM podporu a služby so zameraním najmä na:

a) prípravu a realizáciu individuálnych a spoločných výskumných a vývojových projektov,

b) aktivity v oblasti spolupráce s praxou, aplikovaného výskumu, inovácií a transferu poznatkov a technológií,

c) prípravu a riešenie výskumných a vývojových projektov financovaných z domácich a zahraničných dotačných a iných zdrojov,

d) ochranu duševného vlastníctva, legislatívne a právne služby,

e) podporu rozvoja ľudských zdrojov v oblasti ochrany duševného vlastníctva, inovácií a transferu technológií a metodologického zabezpečenia služieb, marketing v rozsahu vlastných aktivít.